Awans zawodowy nauczycieli

Terminy składania dokumentów i załatwienia sprawy
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela).
Nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją w każdym czasie. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w ciągu całego roku.
Wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane są w Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce, Rynek 21, 32-410 Dobczyce.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe  oraz kopię aktu nadania  stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
•    wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
•    dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
•    przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
Ponadto w związku:
– ze zmianą nazwiska załączam poświadczoną kopię odpisu aktu małżeństwa *.
Odbiór decyzji
Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przekazuje się nauczycielowi osobiście – za pokwitowaniem.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych:
Administratorem danych osobowych nauczyciela jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce.

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce – e-mail: iodcuw@dobczyce.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe nauczyciela przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z przeprowadzeniem postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).

Odbiorcy danych:
Odbiorcą danych osobowych nauczyciela mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Dane osobowe nauczyciela nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe nauczyciela przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Nauczyciel posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Nauczyciel ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez nauczyciela danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Nauczyciel jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia przez Komisję Egzaminacyjną wniosku o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
Dane nauczyciela nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca  2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 z późn.zm.),
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.).

Załączniki:    
– wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
– klauzula informacyjna.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content