Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Terminy składania dokumentów

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Kwota dofinansowania

– w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
– 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.)

Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce
Rynek 21, 32-410 Dobczyce
tel. 12 37 21 776

Wymagane dokumenty:

1) Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Załączniki do wniosku

– kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
– kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
– kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
– kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
– kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
– kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
– aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
– kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
– wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
– oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
– oświadczenie o prowadzeniu księgowości
– pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
– inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

2) Klauzula informacyjna

3) Oświadczenie pracodawcy o jego statusie


Podstawa prawna

1) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy zasadniczych szkół zawodowych
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy szkół branżowych
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
5) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
6) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
8) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Informacje dodatkowe

1) dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce,
2) pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa druk zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem w Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce, Rynek 21, 32-410 Dobczyce  lub przesyła pocztą,
3) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy,
4) w wyniku zmian w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w odniesieniu do wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne będzie, aby:
– w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin czeladniczy,
– w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin zawodowy.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content